ขยายเวลา! "กรมสรรพากร" ลดอัตราภาษีมูลค่าร้อยละ 7 ยืดต่อไป

Publish 2018-10-12 20:08:05


วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ทางด้านกรมสรรพากรแจ้ง ถึงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนรวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน ทั้งนี้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะทำให้การบริโภคและการลงทุนของประเทศขยายตัวต่อไป

 ส่วนการที่ระบุว่า เป็นการลดอัตราภาษีลงมานั้น เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันกำหนดให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10  ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 669) พ.ศ. 2561 โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% รวมภาษีท้องถิ่น (ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 6.3 และภาษีท้องถิ่นร้อยละ 0.7)

 

 โดยทั้งนี้ หากผู้ประกอบการหรือผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161


เรียบเรียงโดย : จิรภัทร รวดเร็ว