ประกาศราชกิจจาฯ สั่ง"พนม ศรศิลป์"พ้นจากตำแหน่ง ทุจริตและประพฤติมิชอบ!

Publish 2018-10-25 16:18:25


ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้ นายพนม ศรศิลป์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษป ระจำสำนักนายก รัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาถูกจับในคดีอาญา และได้ถูกขังเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน โดยพนักงานสอบสวนได้ขอฝากขังต่อศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คดีหมายเลขดำที่ ฝ.๓๕/๒๕๖๑ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

 ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายก รัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

  

 

 

 


เรียบเรียงโดย : นายลัทธภพ แก้วโย